ביקשתם, קיבלתם! משלוחים חינם והנחות במיוחד לפסח! 🚚

מדיניות שימוש

מדיניות שימוש

 

1. כללי

א. האתר https://www.pgfeh.com ("האתר") המופעל ע"י "משחקי חברה לכל שעה" ע.מ 322384009 ("העסק" או "העוסק") משמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים וכן לשירותים נוספים המוצעים באתר ("המוצר" ו "הרוכש").

ב. האתר מציע, בין היתר, רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי "משחקי חברה לכל שעה" (להלן: "המוצרים").

ג. "משחקי חברה לכל שעה" מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

ד. הנך נדרש לקרוא תקנון זה בטרם גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים באמצעותו, שכן בגלישתך ו/או בשימוש אחר כלשהו באתר, לרבות רכישת המוצרים, הנך מביע את הסכמתך להוראות תקנון זה.

ה. "משחקי חברה לכל שעה" שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מדי פעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. תוקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.

ו. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ז. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

ח. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

ט. למען הסר ספק, בהרשמה אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. מטרת הדואר האלקטרוני הינה לעודד רכישה מהאתר. אתה רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, ע"י שליחת הודעה ל: 054-3995937  כמו-כן, בהרשמה לקבלת הדואר האלקטרוני אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו.

י. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

יא. "משחקי חברה לכל שעה" אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנית אלו.

יב. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

יג. "משחקי חברה לכל שעה" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או שימוש שגוי במוצר לרבות אי רווחים או הפסדים או כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הרוכש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

יד. יש להפעיל הגיון ושיקול דעת לאורך כל זמן המשחק.

טו. "משחקי חברה לכל שעה" עושה ככל שיכולה לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות ו"משחקי חברה לכל שעה" לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

טז. בעת עדכון סל הקניות, העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורות ללקוח אודות הסל שנטש, באמצעות שליחת מייל או הודעת לכתובת/המספר שהוזנו.

2. הרשאים להשתמש באתר

א. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

      א.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

      א.2 למשתמש מלאו 18 שנים;

      א.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

      א.4 המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

      א.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

       א.6 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה, והמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

ב. במועד ביצוע עסקה באתר, המשתמש יידרש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה; תעודת זהות; כתובת; דואר אלקטרוני; אמצעי תשלום ועוד. המשתמש מאשר את נכונות הפרטים וכי הם נמסרו מרצונו ועל דעתו.

ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. "משחקי חברה לכל שעה" תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו ל"משחקי חברה לכל שעה" ו/או מי מטעמה.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "משחקי חברה לכל שעה" רשאית למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה; המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע ב"משחקי חברה לכל שעה" ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;

3. המכירה ותנאי המכירה של המוצרים

א. המכירה באמצעות האתר הינה במחיר קבוע וידוע ועד גמר המלאי. במקרה שהתבצעה רכישה והתברר, לאחר מכן, כי המוצר שנרכש אזל במלאי, תודיע על כך "משחקי חברה לכל שעה" למשתמש עד 72 שעות ממועד הרכישה, ותאפשר לו לבטלה או לרכוש מוצר אחר או להמתין לקבלת המוצר במלאי, ככל האפשר.

ב. התשלום עבור המוצרים יהא באמצעות כרטיס אשראי, ביט, פייפאל, העברה בנקאית או אפל פיי בלבד.

ג. באישור הקנייה וסיום ההליכים הנילווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, המשתמש הציע הצעה לרכוש המוצר הרלוונטי מהאתר בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי "משחקי חברה לכל שעה" והנכללים באתר ונותן הסכמתו למחיר ביחס להזמנה שביצע, לרבות אם קיים מחיר נמוך ממנו בשוק.

ד. בהליך הרכישה יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו "לסל הקניות" ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים, אחרת האתר לא יוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י המשתמש (להלן: "הזמנה"). אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי. לאחר ההזמנה של מוצר, ואישור ההזמנה, יישלח המוצר למשתמש. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני למשתמש אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את "משחקי חברה לכל שעה". במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, תוצג הודעה למשתמש, ותישלח לו הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר, ואז תיחשב ההזמנה כבטלה.

ה. בכדי ביצוע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש והעדפותיו וכדומה. ברכישה באתר, המשתמש יצטרך לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע.

4. תשלום ואספקת המוצרים

א. המחירים המוצגים באתר על פי הדין לעניין חיוב במע"מ. נכון לכרגע, "משחקי חברה לכל שעה" מוגדרת כעוסק מורשה ולפיכך המחירים כוללים מע"מ.

ב. דמי המשלוח, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. 

ג. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תבוצע לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש במועד ביצוע ההזמנה.

ד. אספקת המוצרים תהיה באמצעות חברות שליחויות צ'יטה, זיג-זג לפי העניין, מרגע מסירת המוצר לחברות אספקת המוצר אינה באחריות "משחקי חברה לכל שעה". 

ה. "משחקי חברה לכל שעה" אינו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי- אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או מציון כתובת שגויה ו/או לא מלאה ע"י המשתמש.

ו. "משחקי חברה לכל שעה" יהיה אחראי אחראית על אספקת והובלת המוצרים, ויפעל כמיטב יכולתו לספק את המוצרים במהירות המרבית.

ז. יסופקו רק מוצרים אשר שולמו במלואם, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט (מניין על פי ימי עסקים בלבד), אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ח. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של החברות הצויינו לעיל, לפי העניין (להלן, "אזורי החלוקה") ואין התחייבות לספק באזורים אחרים.

ט. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

י. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

יא. על המשתמש להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר לו את התמורה אותה הוא שילם עבור אותו מוצר, בכפוף לנכונות התלונה.

יב. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5. ביטול רכישה מצד "משחקי חברה לכל שעה"

א. "משחקי חברה לכל שעה", רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ולא יחוייב כרטיס האשראי של הרוכש או יושב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "משחקי חברה לכל שעה" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד. במידה והתגלה כי מוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה, כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

6. ביטול רכישה ע"י המשתמש

א. כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן:

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב; ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

ב. במידה ותבחר/י לבטל את ההזמנה לאחר הוצאת המשלוח, דמי המשלוח והטיפול בהתאם לסוג המשלוח בסך המחיר ששולם (נקודות חלוקה/שליח עד הבית) לא יוחזרו.

ג. תתקבל בקשה להחזר באם המוצר סגור באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש – תוך 14 ימים מהרכישה בליווי אסמכתא מתאימה. יודגש בזאת כי על מנת שהמוצר לא יינזק במשלוח – הפריטים נארזים באופן המבטיח את הגעתם בשלמות ובבטחה, ככל האפשר, ליעד.

ד. לא יונפקו דרכנו החזרים עבור מוצרים שנרכשו באמצעות גופים אחרים, כגון מפיצים או שותפים קמעונאיים.

ה. כל הסכמה לבקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (עד 30 יום מיום הקניה – התחרטת? לא שילמת!), כפופה לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית (עם עטיפת השרינק), שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאתר, על חשבונו. דמי המשלוח/30₪ מסך העסקה (עלות השילוח, אריזה וכו׳) אינם מוחזרים ובמקרה בו מוצר הוחזר בשל פרטים מוטעים שמסר המשתמש או אי אסיפת החבילה מחברת השליחויות, יחויב המשתמש גם בתשלום בגין דמי משלוח להחזרת המוצר. במקרה של החזרה הלקוח מתבקש ליצור קשר ולהגיע לאחת מן הנקודות שלנו ברחבי הארץ (תל אביב, ראשון לציון). יובהר, כי דמי המשלוח בהם יחויב הלקוח כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר וכו׳ בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

7. אחריות

א. "משחקי חברה לכל שעה" (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר, כי "משחקי חברה לכל שעה" עושה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם גורמים אמינים. בכל מקרה, "משחקי חברה לכל שעה" לא יישא באחריות לפעילות כלשהי של גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

ב. "משחקי חברה לכל שעה" יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים ובמועד אך לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידו, במקרה זה האחריות תוגבל לסכום השווה למחיר ההזמנה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, החומר מהם עשויים, טיבם ואיכותם, נמסרו לאתר על ידי הספקים של המוצרים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

ג. "משחקי חברה לכל שעה" (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר ו/או למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. "משחקי חברה לכל שעה" מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר.

8. סודיות ופרטיות

א. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, ת.ז. דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של "משחקי חברה לכל שעה".

ב. "משחקי חברה לכל שעה" לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לשם השלמת עסקה.

ג. "משחקי חברה לכל שעה" לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

ד. למרות האמור לעיל, "משחקי חברה לכל שעה" תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב"משחקי חברה לכל שעה" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "משחקי חברה לכל שעה" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "משחקי חברה לכל שעה" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ה. "משחקי חברה לכל שעה" תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של "משחקי חברה לכל שעה" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "משחקי חברה לכל שעה" ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "משחקי חברה לכל שעה".

ז. "משחקי חברה לכל שעה" תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

ח. המידע שנאסף אודות המשתמש יישמר במאגרי המידע של "משחקי חברה לכל שעה".

ט. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של "משחקי חברה לכל שעה" ו/או הנובעים מכח עליון, "משחקי חברה לכל שעה" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

י. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של "משחקי חברה לכל שעה".

9. דין ושיפוט

א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

10. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את "משחקי חברה לכל שעה".

ב. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

ג. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

ד. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, באתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

ה. התמונות באתר הם להמחשה בלבד.

 

פרטי התקשרות

כתובת: דרך המכבים 58, ראשון לציון

דוא"ל: support@pgfeh.com

טלפון: 054-3995937

דילוג לתוכן